پژوهشنامه مدیریت اجرایی فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۸۱ با عنوان پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی آغاز نمود. اما به صورت تخصصی از سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه مدیریت اجرایی و سطح نحلیل فعالیتهای مدیریت عالی سازمانها به کار خود ادامه می دهد. 

رعایت ضوابط و شرایط پژوهشنامه و  مفاد راهنمای نویسندگان  (Guide for Authors) در ارسال مقالات  و ارسال اسکن فرم تکمیل شده تعهدنامه (Copyright and Licensing) و  فرم تعارض منافع  (Conflict of Interest)در فرایند بررسی مقاله الزامی است.

عدم رعایت اخلاق علمی در گروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه مستند به دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 245602/و مورخ 1393/12/25 صورت می گیرد.

براساس آخرین رتبه‌بندی سال 1398وزارت علوم - تحقیقات و فناوری پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران دارای درجه B  می‌باشد.

 طبق نامه شماره 33/7504/ص99 مورخ 1399/02/20 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، همه نویسندگان مقالات باید دارای شناسهORCID باشند. در غیر اینصورت مقاله نویسندگان فاقد شناسه ORCID به فرآیندداوری ارسال نخواهند شد.

از کلیه نویسندگان و داوران محترم تقاضا می‌شود مشخصات خود را به‌صورت کامل در پروفایل خود به روز رسانی نمایند.

از کلیه داوران عزیز تقاضا می‌شود شناسه ORCID  خود را از سامانه مربوط اخذ و در پروفایل خود قراردهند. ضمن سپاس از همکاری داروان محترم تقاضا می‌شود جهت پرداخت حق الزحمه داوری صرفا شماره شبا یا شماره حساب بانک تجارت را در پروفایل خود قراردهند.

 این نشریه با" انجمن مدیریت ایران" همکاری دارد.

 لینک نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-600 

مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

1. طراحی الگو و اهمیت سنجی عوامل موثر بر ارزیابی اثربخشی برنامه توانمندسازی کارکنان بر اساس رویکرد دلفی و AHP (مطالعه موردی: ادارات دولتی شهر اصفهان)

صفحه 13-41

10.22080/jem.2021.18017.3103

سعید قاسمی؛ کرم الله دانش فرد؛ عبدالخالق غلامی


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

2. تبیین نقش میانجی نوآوری در رابطه مدیریت دانش‌ و مزیت رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد شبکه عصبی و مدل‌سازی معادلات ساختاری

صفحه 43-69

10.22080/jem.2021.17623.3046

احمد رمضانپور نصیرمحله؛ مهدی همایون فر


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

3. شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثربر تعدیل منابع انسانی دردانشگاه آزاد اسلامی ) مطالعه موردی-استان مازندران (

صفحه 71-102

10.22080/jem.2021.18790.3198

چنگیز محمدی زاده؛ مجتبی طبری؛ اسدالله مهرارا؛ محمدرضا باقرزاده