نویسنده = علی نصر اصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تاثیر سکوت سازمانی بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-59

محمد حسن تنهایی؛ علی نصر اصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ احمد رضا اخوان صراف