شماره جاری: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-400 

مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

1. واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط

صفحه 13-37

عظیم زارعی؛ هادی مرادی


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

2. بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین)

صفحه 73-95

وحیده علیپور؛ مصطفی جعفری؛ عاطفه مهری بازقلعه


فناوری اطلاعات( مدیریت دانش -سیستم اطلاعاتی -برون سپاری)

3. متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار

صفحه 39-72

سید احسان ملیحی؛ مریم سهرابی