پژوهشنامه مدیریت اجرایی (JEM) - مقالات آماده انتشار