بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثریایی، علی [1] استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گنجعلی، اسداله [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

ل

 • لبافی، سمیه [1] دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشکده مدیریت(دانشگاه تهران)

م

ن

و

 • واثق، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران
 • وحدتی، حجت [1] عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه لرستان
 • وردی‌نژاد، فریدون [1] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • ورمقانی، مریم [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • وقارموسوی، مجید [1] دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران
 • ولی پور پرکوهی، سحر [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • ولی پور خطیر، دکترمحمد [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • ولی پور خطیر، دکترمحمد [1] گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

ه

ی