راهنمای نویسندگان

 

به نام خدا

راهنمای نگارش و تدوین مقالات (جدید)

پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی

 از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود جهت تسریع در  فرایند بررسی مقاله و جلوگیری از تاخیر در داوری، هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایند:

شرایط بررسی مقالات:

 1. حاصل مطالعات، تجربه و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد. بنابراین مقاله باید مستخرج از پایان نامه دانشجویی بوده یا مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی مصوب باشد.

 2. مقاله قبلاً درنشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

 3. نویسنده مسئول مکاتبات باید استاد راهنما یا مجری طرح باشد. 

 4. نویسندگان مقاله در پایان نامه دانشجویی فقط اساتید راهنما، مشاور و خود دانشجو و  در طرح های پژوهشی مجری و همکاران طرح پژوهشی باشد.

 5. برگه مربوط به "تعهد‌نامه و واگذاری ‌حق انتشار مقاله" در  "پژوهشنامه  مدیریت اجرایی" توسط نویسنده مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از اسکن به همراه  مقاله بارگذاری گردد. (تبعا نویسنده مسئول مکاتبات عضو هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری خواهد بود).

 6. برگه مربوط به "فرم تعارض منافع " در  "پژوهشنامه  مدیریت اجرایی" توسط نویسنده مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از اسکن به همراه  مقاله بارگذاری گردد.
 7. در ابتدا فقط چهارفایل برای پژوهشنامه ارسال شود: - فایل مشخصات نویسندگان - فایل مقاله اصلی بدون نام - فایل تعهدنامه و فایل تعارض منافع

 8. بعد از پذیرش اولیه، جکیده مبسوط (extended abstract)مقاله به زبان انگلیسی حداقل 650 کلمه و حداکثر 800 کلمه بارگذاری شود. در انتهای چکیده مبسوط تعداد 3 یا 4 Reference اصلی ذکر گردد.
 9. موضوع سرقت ادبی و رعایت اصول اخلاقی انتشار مقاله بسیار مهم می باشد.
 10. جناچه در هر مرحله از داوری یا حتی بعد از انتشار مقاله مشخص گردد که مقاله مزبور در شمول سرقت ادبی محرز می باشد یا حق کپی رایت رعایت نشده است و یا در مشخصات نویسندگان تخلف آشکار صورت گرفته است، نشریه بلافاصله مبادرت به حذف مقاله از سایت گرفته و پیگیری بیشتر را از طریق مراجع قانونی حق خود می داند.
 11.  موضوع مقالات در زمینه‌ ی مدیریت اجرایی در سطح تجزیه تحلیل سازماتی مدنظر است. بنابراین مقالات در. زمینه  های زیر قابل بررسی می باشد.

 -        مدیریت سازمانی (چالش های کسب و کار -اخلاق و مسئولیت اجتماعی - تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

-        مدیریت استراتژیک (استراتژی های تولید - استراتژی های بازار- استراتژی های سرمایه گذاری - استراتژی های منابع انسانی)

-        فناوری اطلاعات(سیستم اطلاعاتی مدیریت -مدیریت دانش -برون سپاری )

-         سیاست های نوآورانه تولیدی (نواوری -چابکی -پایداری -ناب -سبز -برون سپاری)

-        مدیریت تولید و عملیات (نوآوری -تحقیق و توسعه - زنجیره تولید - زنجیره ارزش - بهره وری)

-         مدیریت کار آفرینی سازمانی ( سیاستهای کارافرینانه -کارآفرینی سازمانی)

 

ویژگی فایل های ارسالی:

 1. فایل تعهد نامه

برگه مربوط به تعهد‌نامه و واگذاری ‌حق انتشار مقاله در  "پژوهشنامه  مدیریت اجرایی" توسط نویسنده مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از اسکن به همراه  مقاله بارگذاری گردد. (تبعا نویسنده مسئول مکاتبات عضو هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری خواهد بود).

2.. فایل تعارض منافع

فایل تعارض منافع را بارگیری، امضا و سپس بارگذاری نمایید.

        3..  فایل مشخصات نویسندگان

-     عنوان‌ مقاله به انگلیسی و فارسی، نام نویسنده یا نویسندگان به انگلیسی و فارسی. (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود.)

-     رتبه‌ی علمی ـ گروه ـ نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده ـ شهر ـ کشور نویسندگان به فارسی و انگلیسی. همین گونه نیز در سامانه بارگذاری شود.

-     نشانی کامل نویسنده‌ی عهده‌دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره‌ی تلفن، شماره‌ی دورنگار و نشانی پست الکترونیک. همین گونه در سامانه بارگذاری شود.

 ضروری است؛ نقش هر یک از نویسندگان در مقاله مشخص باشد و درهمین صفحه آورده شود. 

 توضیح: (چنانچه مقاله مستخرج از پایان نامه باشد همرا ه با نام نویسندگان و نقش آنها به عنوان استاد راهنما، استاد مشاور یا دانشجو آورده شود و اگر مقاله مستخرج از پروژه تحقیقاتی است در کنار نام نویسندگان، نقش  آنها به عنوان مجری یا همکار آورده شود).

         4.  فایل اصلی مقاله بدون نام

-     مقاله باید مشتمل بر چکیده‌ی فارسی و انگلیسی ، واژگان کلیدی، مقدمه، بدنه‌ی اصلی تحقیق ( چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته ها)، بحث و  نتیجه‌گیری و فهرست منابع به انگلیسی باشد.

-   مقالات ارسالی در صفحات کاغذ A4 با فاصله میان سطور 1/5 (یک و نیم)، فاصله تقریبی سمت راست 6/5 (شش و نیم سانتیمتر)، سمت چپ 2/5 (دو و نیم سانتیمتر)، بالای صفحه 3/3 (سه و سی سانتیمتر) ، پایین صفحه 7/4 (هفت و چهل سانتیمتر) با قلم بی نازنین(BNazanin) فونت 13 (برای مقالات لاتین با قلم تایمز 12) تحت نرم افزار Word  2007 حروف چینی و بارگذاری شود

-     ابتدا عنوان کامل مقاله به انگلیسی ، چکیده‌ انگلیسی(حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه معادل 15 سطر) و واژگان کلیدی (حداقل 4 و حداکثر5 واژه یا عبارت)

-    سپس عنوان کامل مقاله به فارسی ، چکیده‌ فارسی (حداقل 150 کلمه و حداکثر 200 کلمه ، معادل ۱۲ سطر) و واژگان کلیدی (حداقل 4 و حداکثر ۵ واژه یا عبارت)

-      جداول نزدیک به متن مربوطه آورده  شود. منحنی‌ها، شکل‌ها و نمودارها سیاه و سفید، روشن، دقیق و اصل باشند و  در متن مقاله به شماره‌ی شکل ها، جداول و نمودارها اشاره شود. همینطور اعداد و شماره و تاریخ در متن با فونت فارسی آورده شود.

-    یادداشت ها به صورت پی نوشت در پایان مقاله قبل از فهرست منابع آورده شود .

-    ارجاعات در متن مقاله به شکل فارسی داخل پرانتز به صورت ( نام خانوادگی ، سال ) آورده شود .

-   ضرورت دارد معادل لاتین نویسندگان خارجی، واژه ها و اصطلاحات خارجی، به صورت اعداد توک شماره گذاری شده و در پاورقی همان صفحه آورده شود. در ضمن شماره گذاری پاورقی هر صفحه از 1 شروع می شود.

-   فهرست منابع در فرمت APA ویراست ششم بدون شماره، به ترتیب حروف الفبا (به صورت انگلیسی) آورده شود و از تکرار آن خودداری گردد.

-  در ذکر منابع برای تبدیل منابع فارسی به انگلیسی از الگوی زیر استفاده شود

متن فارسی:

مدهوشی، مهرداد و نصیری، آذر (1389) تاثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره 1،‌ صص 48-32.

انگلیسی متن  فارسی:

Madhoushi, M. & Nasiri, A. (2010). The Influence of Industry Characteristics on New Firms Survival, Journal of Executive Management, 10(1)، 32-48. (In Persian 

-   مقاله‌های رسیده، درصورت رعایت ضوابط مندرج در راهنمای نویسندگان، ابتدا توسط سردبیر و در صورت لزوم توسط دبیر تخصصی و  هیات تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، به حداکثر سه نفر از صاحب‌نظران به صورت محرمانه جهت داوری ارسال می شود.

-  مسؤولیت صحّت و سقم مطالب مقاله به عهده‌ی نویسندگان و بویژه نویسنده مسئول مکاتبان است.

-  مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد و دکتری در صورتی که نویسنده مسئول مکاتبات، استاد‌ راهنما باشد، قابل بررسی است. 

-   مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‌شود.

-  حداکثر حجم مقالات با منابع ، جداول و اشکال 25 صفحه می‌باشد.

-  پژوهشنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

        ۴. واریز وجه

 •  با کمال خرسندی به اطلاع می رساند از تاریخ 06/10/1397 پرداخت هزینه فرایند داوری (600000 ریال) و انتشار مقاله در صورت پذیرش (1500000 ریال)  از طریق درگاه سایت امکان پذیر می باشد.

 • بعد از پذیرش اولیه، جکیده مبسوط (extended abstract)مقاله به زبان انگلیسی حداقل 650 کلمه و حداکثر 800 کلمه بارگذاری شود. در انتهای چکیده مبسوط تعداد 3 یا 4 Reference اصلی ذکر گردد.