اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

publicationumz.ac.ir

سردبیر

دکتر میثم شیرخدایی

مدیریت بازاریابی بین الملل دانشیار مدیریت بازاریابی بین الملل گروه مدیریت بازرگانی

shirkhodaieumz.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر جواد جوادی

TEFL مدیر اجرایی نشریه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران

jem.journalumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات استاد دانشکده علوم اقتصادی واداری دانشگاه مازندران

safahiumz.ac.ir

دکتر محمود یحیی زاده فر

مدیریت گرایش مالی استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

m.yahyazadehumz.ac.ir

دکتر حسنعلی آقاجانی

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

aghaganiumz.ac.ir

دکتر میثم شیرخدایی

مدیریت بازاریابی بین الملل عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

shirkhodaieumz.ac.ir
01135302523

دکتر محمد رضا زالی

مدیریت گرایش سیستم ها دانشیار دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

mrzaliut.ac.ir

دکتر سید رضا سید جوادین

مدیریت گرایش منابع انسانی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

rjavadinut.ac.ir

دکتر محمد رضا مهرگان

مدیریت گرایش تحقیق در عملیات دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mehreganut.ac.ir

دکتر مهران رضوانی

مدیریت دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران

m.rezvaniut.ac.ir

دکتر اسداله کردنائیج

مدیریت استاد دانشگاه تربیت مدرس

naeijmodares.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر علی اصغر انواری رستمی

مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

anvarymodars.ac.ir

دکتر حسن دانایی فرد

مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

hdanayeeimpsc.com

دکتر علی رجب زاده قطری

مدیریت تولید دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

alirajabzadehyahoo.com

دکتر محسن دستگیر

حسابداری دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

dastmwyahoo.com

دکتر نادر مظلومی

مدیریت استراتژیک دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

mazloomima-atu.ir

دکتر ابوالفضل کزازی

مدیریت تولید/ عملیات استاد دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

dr-kazaziyahoo.com

دکتر محمد ابویی اردکان

مدیریت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

abuiirandoc.ac.ir

دکتر مسعود عباسی

سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد

mabessiyahoo.com

دکتر بهروز درّی

تحقیق در عملیات و مدیریت تولید دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

ber-dorriyahoo.com

دکتر سید حمید خداداد حسینی

مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

khodadadmodares.ac.ir

سیدمحمود زنجبرچی

مدیریت صنعتی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

zanjirchiyazduni.ac.ir