اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

researchatumz.ac.ir

سردبیر

دکتر میثم شیرخدایی

مدیریت بازاریابی بین الملل دانشیار مدیریت بازاریابی بین الملل گروه مدیریت بازرگانی

shirkhodaieatumz.ac.ir

مدیر اجرایی

جواد جوادی

TEFL (PhD) مدیر اجرایی نشریه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران

jem.journalatumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عادل آذر

مدیریت صنعتی استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

azaraatmodares.ac.ir

دکتر حسنعلی آقاجانی

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

aghaganiatumz.ac.ir

دکتر حبیب اله دعایی

مدیریت گرایش منابع انسانی دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

doaeiatum.ac.ir

دکتر محمد رضا زالی

مدیریت گرایش سیستم ها دانشیار دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

mrzaliatut.ac.ir

دکتر سید رضا سید جوادین

مدیریت گرایش منابع انسانی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

rjavadinatut.ac.ir

دکتر میثم شیرخدایی

مدیریت بازاریابی بین الملل عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

shirkhodaieatumz.ac.ir
01135302523

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات استاد دانشکده علوم اقتصادی واداری دانشگاه مازندران

safahiatumz.ac.ir

دکتر علی اکبر فرهنگی

مدیریت گرایش ارتباطات استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

aafrhangatut.ac.ir

دکتر مهرداد مدهوشی

استاد مدیریت در دانشگاه مازندران

madhoshiatumz.ac.ir

دکتر سعید مرتضوی

مدیریت گرایش رفتارسازمانی استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

mortazaviatum.ac.ir

دکتر محمد رضا مهرگان

مدیریت گرایش تحقیق در عملیات دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mehreganatut.ac.ir

دکتر محمود یحیی زاده فر

مدیریت گرایش مالی استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

m.yahyazadehatumz.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر علی اصغر انواری رستمی

مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

anvaryatmodars.ac.ir

دکتر حسن دانایی فرد

مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

hdanayeeatimpsc.com

دکتر علی رجب زاده قطری

مدیریت تولید دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

alirajabzadehatyahoo.com

دکتر محسن دستگیر

حسابداری دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

dastmwatyahoo.com

دکتر نادر مظلومی

مدیریت استراتژیک دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

mazloomiatma-atu.ir

دکتر ابوالفضل کزازی

مدیریت تولید/ عملیات استاد دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

dr-kazaziatyahoo.com

دکتر محمد ابویی اردکان

مدیریت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

abuiatirandoc.ac.ir

دکتر مسعود عباسی

سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد

mabessiatyahoo.com

دکتر بهروز درّی

تحقیق در عملیات و مدیریت تولید دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

ber-dorriatyahoo.com

دکتر سید حمید خداداد حسینی

مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

khodadadatmodares.ac.ir

دکتر اسد اله کرد نائیج

مدیریت استراتژیک دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

naiejatmodares.ac.ir

سیدمحمود زنجبرچی

مدیریت صنعتی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

zanjirchiatyazduni.ac.ir