همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

دکتر جواد جوادی

TEFL مدیر اجرایی نشریه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران

jem.journal@umz.ac.ir