دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397 

فناوری اطلاعات( مدیریت دانش -سیستم اطلاعاتی -برون سپاری)

1. بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی Falcon برای طراحی مدل کسب‌وکار مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه پزشکی ازراه دور

صفحه 13-37

معصومه امیدوار؛ محمدعلی افشارکاظمی؛ عباس طلوعی؛ مریم شعار


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

2. مفهوم‌پردازی مدل بومی خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران

صفحه 39-66

علی هدایتی؛ ابراهیم صالحی عمران


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

4. طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 67-95

فرزاد اسماعیلی سالومحله؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ عادل آذر


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

5. تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی

صفحه 97-122

جهانگیر یدالهی فارسی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محمود متوسلی


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

7. بررسی و خوشه‌بندی مشتریان، بر اساس مدل RFM و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به مشتریان کلیدی

صفحه 175-198

امیر یوسفی زاد؛ علی ثریایی