دوره و شماره: دوره 4.1، شماره 16، پاییز و زمستان 1383، صفحه 13-144 
3. بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها

صفحه 51-82

محمد‌رضا زالی؛ سید مصطفی رضوی