دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-500 

مدیریت کارآفرینی سازمانی(سیاستهای کارآفرینانه -کارآفرینی سازمانی)

1. مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها

صفحه 13-40

ندا حسن پور؛ حسنعلی آقاجانی؛ داود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان گیلانی


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

2. برنامه ریزی درازمدت تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی: کاربردی از برنامه ریزی سناریو مبنا

صفحه 41-65

سیدمهدی رضوی؛ موسی بزرگ اصل؛ میثم امیری


مدیریت تولید و عملیات(نوآوری -تحقیق و توسعه -زنجیره تامین -زنجیره اززش -بهره وری)

3. تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تأمین بر اساس ابزارهای ناب

صفحه 67-94

نادر امانی؛ هوشنگ تقی زاده؛ سلیمان ایران زاده


فناوری اطلاعات( مدیریت دانش -سیستم اطلاعاتی -برون سپاری)

5. اولویت بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا برای نوآوری در آمیخته بازاریابی با توجه به عوامل فناورانه، قانونی و بازار کشور ایران

صفحه 125-148

ایوب محمدیان؛ فاطمه میرباقری؛ علیرضا قربانی


مدیریت کارآفرینی سازمانی(سیاستهای کارآفرینانه -کارآفرینی سازمانی)

6. ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه

صفحه 149-180

سارا مجیدی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی