دوره و شماره: دوره 2.1، شماره 5، بهار و تابستان 1381، صفحه 13-99 
5. بررسی رابطة تورم و بازده واقعی سهام در ایران «یک تحلیل تجربی 1370-1375»

صفحه 99-128

محمود یحیی‌زاده‌‌فر؛ احمد جعفری صمیمی


6. تفاوتهای فردی در آموزش زبان

صفحه 1-17

محمود مرادی عباس‌آبادی